ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Matrix, μιας εταιρείας της L’Oreal USA, Inc. (εφεξής «Matrix», «Εμείς», «Εμάς» ή «Μας»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης», προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Ή ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των χρηστών που συμβάλλουν στο περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες ή το όποιο άλλο υλικό στην Ιστοσελίδα. Η πρόσβαση σε και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από την έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων που είναι ανηρτημένη στην Ιστοσελίδα κατά τον χρόνο της χρήσης. Η μη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μη δυνατότητα πρόσβασης, προβολής, λήψης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, καθώς και αγοράς καλλυντικών προϊόντων, και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να προβείτε στις ως άνω ενέργειες. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διαγράφουμε τμήματα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Φέρετε την ευθύνη να συμβουλεύεστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η εκ μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας, μετά την ανάρτηση των αναθεωρημένων Όρων και Προϋποθέσεων, συνιστά αποδοχή των εκάστοτε αλλαγών. Θα σας ενημερώσουμε για τις οποιεσδήποτε τέτοιου είδους ουσιώδεις αλλαγές αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα, ή/και, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Έχουμε καταρτίσει μια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε τις ακολουθούμενες πρακτικές που σχετίζονται με τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία έχει ενσωματωθεί στην παρούσα Σύμβαση, κάνοντας κλικ στη «Νομική Αναφορά» στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ότι αποδέχεσθε τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μόνον για νόμιμους, μη εμπορικούς σκοπούς και σύμφωνα με όλους τους διεθνείς, ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, απαγορεύεται η χρήση, η αναπαραγωγή, η διανομή, η ανάστροφη μηχανίκευση, η τροποποίηση, η αντιγραφή, η δημοσίευση, η προβολή, η μετάδοση, η προσαρμογή, η σύνθεση, η διασύνδεση, η ενοικίαση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η εκχώρηση άδειας ή η καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δηλώνετε υπεύθυνα και εγγυάστε (α) ότι έχετε συμπληρώσει το νόμιμο έτος ενηλικίωσης σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου κατοικίας σας, (β) ότι δεν έχετε αποβληθεί ή απομακρυνθεί από την Ιστοσελίδα κατά το παρελθόν, (γ) ότι δεν διατηρείτε πάνω από έναν (1) λογαριασμό στην Ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή, (δ) ότι θα παράσχετε αποκλειστικά και μόνο αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή/και την τοποθέτηση Παραγγελιών (όπως περιγράφονται κατωτέρω). Εάν υποψιαστούμε ή θεωρήσουμε ότι οι πληροφορίες σας δεν είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες ή πλήρεις, μπορούμε να αρνηθούμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες (ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτών), και (ε) ότι απολαμβάνετε της πλήρους ισχύος και εξουσίας να αποδεχθείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ότι, πράττοντας αυτό, δεν παραβιάζετε ουδεμία άλλη συμφωνία της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος.

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

Κατά τη δημιουργία Λογαριασμού, υποχρεούστε να παράσχετε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης (σωρευτικά, «Στοιχεία Λογαριασμού») τον οποίο δεν πρέπει να διαβιβάσετε ή να κοινοποιήσετε σε τρίτους. Εάν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Λογαριασμού σας, θα βασιστούμε στα εν λόγω Στοιχεία Λογαριασμού συνάγοντας το συμπέρασμα ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες λαμβάνει πράγματι χώρα εκ μέρους υμών ή κάποιου εκπροσώπου σας. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη κάθε χρήσης των Στοιχείων Λογαριασμού σας, καθώς και όλων των Παραγγελιών και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται δυνάμει ή στο πλαίσιο του Λογαριασμού σας. Με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο ή εύλογο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και του Λογαριασμού σας, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η κατάργηση του Λογαριασμού σας, η αλλαγή του κωδικού πρόσβασή σας, ή το αίτημα υποβολής πρόσθετων πληροφοριών προκειμένου να εγκριθούν οι συναλλαγές μέσω του Λογαριασμού σας. Συμφωνείτε ότι φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους των χρηστών που αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω των δικών σας Στοιχείων Λογαριασμού και η οποία, εάν είχε διαπραχθεί από εσάς, θα θεωρείτο παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί σας για υποχρεώσεις ή ζημίες που προκύπτουν ή απορρέουν από: (α) οποιαδήποτε δική μας πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο της παρούσας διάταξης, (β) οποιαδήποτε διακύβευση της ασφάλειας των απόρρητων στοιχείων του Λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασης, (γ) και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ή χρήση του κωδικού πρόσβασής σας. Δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιήσετε τον Λογαριασμό άλλου προσώπου, χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του Λογαριασμού. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως, εάν αντιληφθείτε ότι τα Στοιχεία Λογαριασμού σας χρησιμοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Συμφωνείτε ότι δεν θα δημιουργήσετε πάνω από έναν Λογαριασμό, ότι δεν θα εγγραφείτε με Λογαριασμό εκ μέρους τρίτου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού, και ότι δεν θα εγγραφείτε με Λογαριασμό εκ μέρους οποιασδήποτε ομάδας ή οργάνωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Τα σχόλια, οι πληροφορίες και οι παρατηρήσεις εκ μέρους των χρηστών είναι ευπρόσδεκτες. Επιπλέον, εσείς και άλλοι χρήστες της Ιστοσελίδας μπορεί, ενίοτε, να έχετε την ευκαιρία να δημοσιεύσετε στην Ιστοσελίδα ιδέες, αντιλήψεις, πληροφορίες, δεδομένα, κείμενο, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, μηνύματα, σχόλια σχετικά με τα προϊόντα, διαφημίσεις και άλλα υλικά ή εκδηλώσεις προώθησης, γεγονότα, συμβουλές, «μικρά μυστικά», απόψεις και άλλο περιεχόμενο (σωρευτικά, «Περιεχόμενο Χρήστη»). Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κάθε Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε σε αυτήν την Ιστοσελίδα θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και θα θεωρείται ως μη αποκλειστική κυριότητά σας, και θα μπορεί να προβληθεί σε εσάς ή/και σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης ότι εμείς, οι εταίροι μας και οι εξ υμών εξουσιοδοτημένοι έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε την όποια ιδέα, αντίληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική περιέχεται στο οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη αποστέλλετε σε εμάς για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου μέσω της χρήσης των πληροφοριών αυτών, χωρίς ειδοποίηση, έπαινο, επιδοκιμασία ή αποζημίωση προς εσάς. 

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι άλλοι χρήστες δεν θα αντιγράψουν, τροποποιήσουν, διανείμουν ή χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο το Περιεχόμενο Χρήστη που μοιράζεστε. Ως εκ τούτου, εάν έχετε κάποια ιδέα ή πληροφορία που επιθυμείτε να παραμείνει απόρρητη ή/και δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί από άλλους, μην τη δημοσιεύσετε στην Ιστοσελίδα. Εμείς και οι εταίροι μας δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη δημοσιοποιείτε στην Ιστοσελίδα.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεν υποχρεούμαστε να εξακριβώνουμε την ταυτότητα των χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στην Ιστοσελίδα, ούτε να επιβλέπουμε το Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από τους χρήστες. Αποδέχεστε ότι μπορεί ή δεν μπορεί να ελέγχουμε προκαταρκτικώς, να παρακολουθούμε, να επιθεωρούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να διαγράφουμε το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύεται από εσάς και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. Εμείς και οι εντολοδόχοι μας διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, να μετακινούμε, να απορρίπτουμε, να μπλοκάρουμε ή να αφαιρούμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου, με ή χωρίς προειδοποίηση. Εμείς και οι εντολοδόχοι μας διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση, να διαβάζουμε, να διατηρούμε και να αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε πληροφορία, όταν ευλόγως κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο, προκειμένου (α) να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανονισμού, νομικής διαδικασίας ή κυβερνητικού αιτήματος, (β) να εφαρμοστούν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεων των διατάξεων αυτών, (γ) να εντοπισθούν, να αποτραπούν ή να αντιμετωπισθούν με κάθε άλλον τρόπο οι απάτες ή τα ζητήματα ασφαλείας ή τεχνικής φύσεως, (δ) να ανταποκριθούμε στα αιτήματα εξυπηρέτησης των χρηστών, ή (ε) να προστατευθούν τα δικαιώματα, η ιδιοκτησία ή η ασφάλεια τόσο υμών όσο και των χρηστών της Ιστοσελίδας και του κοινού. Σε κάθε περίπτωση, δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την αδυναμία, τη μη αδυναμία ή την καθυστέρηση αφαίρεσης του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη, ακόμη και εάν έχουμε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο των ζημιών αυτών.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ

Αναρτώντας Περιεχόμενο Χρήστη ή χρησιμοποιώντας καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο τις υπηρεσίες επικοινωνίας ή άλλες διαδραστικές υπηρεσίες που μπορεί, ενίοτε, να τίθενται στη διάθεσή σας, συμφωνείτε ότι είστε το μόνο υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο προήλθε το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση ή να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε σας δραστηριότητα που σχετίζεται με την Ιστοσελίδα. 

Εν είδει παραδείγματος, και όχι περιοριστικά, συμφωνείτε ότι δεν θα (και δεν θα επιτρέψετε σε τρίτους να το πράξουν) χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα: (α) για να μεταφορτώσετε, να αναρτήσετε, να στείλετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταδώσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που είναι ανακριβές, παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, εξευτελιστικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, υβριστικό, βλάσφημο, συκοφαντικό, παραπλανητικό, δόλιο, που καταπατά την ιδιωτικότητα άλλου, εμπαθές, ή που να περιέχει ή να απεικονίζει γυμνό ή άσεμνες ή τολμηρές περιγραφές ή αναφορές σεξουαλικών ή βίαιων πράξεων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της χυδαίας γλώσσας βίαιου ή απειλητικού χαρακτήρα προς άλλο άτομο ή ομάδα ατόμων), ή που να είναι κατά άλλον τρόπο ακατάλληλο, σύμφωνα με τη δική μας κρίση· (β) για να βλάψετε οποιοδήποτε πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο· (γ) για να μεταφορτώσετε, να αναρτήσετε, να στείλετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταδώσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη (i) που θυματοποιεί, παρενοχλεί, υποβιβάζει ή εκφοβίζει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων βάσει οποιασδήποτε αθέμιτης διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, του χρώματος, των πεποιθήσεων, της εθνότητας, της εθνικής καταγωγής, της ιθαγένειας, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, της ιδιότητας του απόστρατου ή της αναπηρίας· (ii) που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σήμα κατατεθέν, εμπορικό μυστικό, πνευματικό δικαίωμα, δικαίωμα δημοσιοποίησης, ή άλλα πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους· και (iii) που δεν έχετε δικαίωμα να μεταδίδετε στο πλαίσιο οποιουδήποτε νόμου ή δυνάμει οποιασδήποτε συμβατικής ή εμπιστευτικής σχέσης (όπως εσωτερικές πληροφορίες, πληροφορίες πνευματικής φύσης, και αποκλειστικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή βάσει συμφωνιών εμπιστευτικότητας)· (δ) για να μεταφορτώσετε, να αναρτήσετε, να στείλετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταδώσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε υλικό περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιονδήποτε άλλο υπολογιστικό κώδικα, αρχεία, σκουλήκια υπολογιστή, λογικές βόμβες ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται να διακόψουν, να αναστείλουν, να βλάψουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, ή να επιφέρουν οποιοδήποτε ομοίως καταστροφικό αποτέλεσμα· (ε) για να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένο, κωδικό ή άλλη πληροφορία· (ζ) για να παρέμβετε σε ή να διαταράξετε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα, ή να παραβλέψετε τις όποιες απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς των δικτύων που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα· (η) για να παραβιάσετε, εκουσίως ή ακουσίως, οποιονδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνή νόμο, και οποιουσδήποτε κανόνες, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες που έχουν την ισχύ νόμου· (θ) για να μεταφορτώσετε, να αναρτήσετε, να στείλετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταδώσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε υλικό, ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, που θα αποτελούσε ή θα ενθάρρυνε καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγκληματική συμπεριφορά ή συμπεριφορά που θα μπορούσε να εγείρει αστική ευθύνη· (ι) για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της υποβολής οποιουδήποτε υλικού για την επιζήτηση κεφαλαίων ή την προώθηση, τη διαφήμιση ή την επιδίωξη πώλησης αγαθών και υπηρεσιών· (κ) για να ζητήσετε από άλλους να συμμετάσχουν ή να γίνουν μέλη σε οποιαδήποτε άλλη online εμπορική υπηρεσία ή σε άλλη online ή offline ομάδα ή οργάνωση· (λ) για να υποδυθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής ψευδών προσωπικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένου του ψευδού ονόματος χρήστη) ή της δημιουργίας οποιουδήποτε λογαριασμού για κάθε άλλο πρόσωπο πέρα από τον εαυτό σας· (μ) για να υποβάλετε έγγραφα ταυτοποίησης ή ευαίσθητες πληροφορίες οικονομικής φύσεως οποιουδήποτε προσώπου· ή (ν) κατά τρόπον που αντιβαίνει στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η παραβίαση των ανωτέρων μπορεί να οδηγήσει στον άμεσο τερματισμό της άδειάς σας να έχετε πρόσβαση σε ή να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή πολιτειακών και ομοσπονδιακών κυρώσεων και άλλων νομικών συνεπειών. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούμαστε, να διερευνήσουμε την εκ μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας, προκειμένου (1) να διαπιστώσουμε εάν έχει λάβει χώρα παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων, ή (2) να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα.

ΜΗ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δεν έχουμε έλεγχο επί του Περιεχομένου Χρήστη που αναρτάται στην Ιστοσελίδα και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη ούτε παρέχουμε ουδεμία εγγύηση σχετικά με το Περιεχόμενο Χρήστη ή σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πιστότητα, την ακεραιότητα ή την ποιότητα αυτού. Δεν καθορίζουμε εάν το Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων και δεν ελέγχουμε κατά πόσον η φύση του Περιεχομένου Χρήστη μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική για εσάς ή άλλους χρήστες. Το Περιεχόμενο Χρήστη περιλαμβάνει απόψεις, δηλώσεις και άλλου είδους περιεχόμενο που δεν ανήκουν σε εμάς αλλά σε τρίτους. Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι οι απόψεις και οι πληροφορίες που εκφράζονται από εσάς και άλλους χρήστες, και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, δεν αντανακλούν απαραιτήτως τις δικές μας πεποιθήσεις ή εκείνες των παρόχων περιεχομένου, των διαφημιστών και των χορηγών μας ή των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών, και ότι δεν υποστηρίζουμε ούτε επιδοκιμάζουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτάται από εσάς ή άλλους χρήστες ή που είναι προσβάσιμο καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας. Αποποιούμαστε ρητώς κάθε υποχρέωση ή ευθύνη σε ό,τι αφορά το Περιεχόμενο Χρήστη, και ουδεμία σχέση ή συμφωνία απόρρητης ή εμπιστευτικής φύσεως απορρέει από την εκ μέρους μας λήψη ή αποδοχή οποιουδήποτε τέτοιου είδους υλικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Δεν είναι απαραίτητο να υποβάλετε τίποτα σε εμάς, αλλά, εάν επιλέξετε να υποβάλετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη στην Ιστοσελίδα, αυτό θα θεωρηθεί μη ιδιόκτητο και μη εμπιστευτικό, και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς, τους εταίρους μας ή τρίτους χωρίς κανέναν περιορισμό. Δηλώνετε υπεύθυνα και εγγυάστε ότι έχετε την κυριότητα ή, ειδάλλως, τον έλεγχο κάθε δικαιώματος σχετιζόμενου με το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλετε και ότι η εκ μέρους μας δημόσια ανάρτηση και χρήση του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη δεν καταπατά ούτε παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των όποιων δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, των δικαιωμάτων δημοσιοποίησης, των πνευματικών δικαιωμάτων, των συμβατικών δικαιωμάτων και κάθε άλλου πνευματικού δικαιώματος ή δικαιώματος κυριότητας. Μέσω της υποβολής, της αποστολής, της ανάρτησης, της μεταφόρτωσης, της τροποποίησης ή της κατά άλλον τρόπο παροχής πληροφοριών, υλικού ή μηνύματος σε εμάς, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη, είτε αυτό έχει ζητηθεί είτε όχι, παραχωρείτε σε εμάς και τους εντολοδόχους μας την απαλλαγµένη από την καταβολή τελών, ολοσχερώς καταβεβλημένη, απεριόριστη, παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, και πλήρως μεταβιβάσιμη, εκχωρητέα και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια και το δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, βελτίωσης, διανομής, εμπορευματοποίησης, εκτέλεσης ή προβολής του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη (εν όλω ή εν μέρει) σε όλον τον κόσμο ή/και ενσωμάτωσης αυτού σε άλλα έργα με οποιαδήποτε μορφή, μέσον ή τεχνολογία γνωστή σήμερα ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των διαφημιστικών και προωθητικών σκοπών, της αναπαραγωγής, της διαβίβασης, της δημοσίευσης, της μετάδοσης και της ανάρτησης, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω συγκατάθεση ή η ειδοποίηση, η αναγνώριση ή η αποζημίωση σε εσάς ή σε τρίτους. Επίσης, δια του παρόντος, παραχωρείτε σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στο δικό σας Περιεχόμενο Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας και άδεια χρήσης, επεξεργασίας, τροποποίησης, αναπαραγωγής, διανομής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προβολής και εκτέλεσης του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη. Επιπλέον, εμείς και οι εντολοδόχοι μας διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούμαστε, να χρησιμοποιήσουμε το όνομα χρήστη (και το πραγματικό όνομα, την εικόνα, τη φωτογραφία ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, εφόσον παρέχεται σε συνάρτηση με το Περιεχόμενο Χρήστη), την πόλη και την πολιτεία σας, σε ό,τι αφορά τη μετάδοση, την εκτύπωση, και την online ή άλλη χρήση ή δημοσίευση του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη. Εμείς και οι εντολοδόχοι μας μπορούμε να χρησιμοποιούμε, να μεταβιβάζουμε, να απομακρύνουμε ή να απορρίπτουμε οποιοδήποτε και όλο το Περιεχόμενο Χρήστη χωρίς περιορισμούς, και οι χρήστες της Ιστοσελίδας δεν θα δικαιούνται απολύτως καμία αποζημίωση για την όποια τέτοια χρήση, μεταβίβαση ή απόρριψη του Περιεχομένου Χρήστη από εμάς. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, που τυχόν εμπεριέχονται στο Περιεχόμενο Χρήστη, πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Κατανοείτε ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση της Ιστοσελίδας μπορεί να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε ποικίλα δίκτυα και (β) αλλαγές για την ανταπόκριση και την προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων ή συσκευών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διαγραφή ή της αποτυχία αποθήκευσης αναρτήσεων ή άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται από εσάς ή άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας. 

Συμφωνείτε ότι δεν θα συγκεντρώνετε, συλλέγετε ή αποθηκεύετε πληροφορίες που αφορούν στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή στο Περιεχόμενο Χρήστη, ούτε θα χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό που δεν συνάδει με τον σκοπό της Ιστοσελίδας ή με σκοπό τη διαβίβαση ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μη ζητηθεισών διαφημίσεων, ανεπιθύμητης ή μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μηνυμάτων. Δεν επιτρέπεται: (α) να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει (όπως αυτό κρίνεται από εμάς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) αδικαιολόγητα ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στις υποδομές μας· (β) να παρέμβετε ή να επιχειρήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στις όποιες δραστηριότητες διεξάγονται στην Ιστοσελίδα· (γ) να παρακάμψετε τυχόν μέτρα που μπορεί να χρησιμοποιούμε για να αναστείλουμε ή να περιορίσουμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε τμήματα αυτής (ή σε άλλους λογαριασμούς, υπολογιστικά συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα)· (δ) να εκτελέσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα αυτόματης απάντησης ή «spam» στην Ιστοσελίδα· (ε) να χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας αυτοματοποιημένο ή μη λογισμικό, συσκευές ή άλλες μεθόδους που λειτουργούν ως διαδικτυακοί ανιχνευτές ή «αράχνες»· ή (ζ) να συλλέξετε ή να αντιγράψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και οι περιγραφές των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία και τη χρονική στιγμή.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί, κατά καιρούς, να περιέχει διαγωνισμούς με τους οποίους προσφέρονται έπαθλα ή στο πλαίσιο των οποίων χρειάζεται να υποβάλετε υλικά ή πληροφορίες για το άτομό σας. Κάθε διαγωνισμός διέπεται από τους δικούς του κανονισμούς, που θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε προτού σας δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχετε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα και όλα τα περιεχόμενα αυτής, στα οποία περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, άρθρα, άλλης μορφής κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, απεικονίσεις, γραφικά, βίντεο, ακουστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών συνθέσεων και των ηχογραφήσεων, λογισμικό, λογότυπα, τίτλοι, χαρακτήρες, ονόματα και εικονίδια κουμπιών, με εξαίρεση το Περιεχόμενο Χρήστη (σωρευτικά, «Υλικό Αποκλειστικής Εκμετάλλευσης»), προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και από διεθνείς συμβάσεις και νόμους άλλων χωρών. Το Υλικό Αποκλειστικής Εκμετάλλευσης βρίσκεται υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της L’Oreal ή άλλων μερών στα οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα προς τον σκοπό αυτόν από τη L’Oreal. 

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδειά μας, δεν επιτρέπεται, και συμφωνείτε ότι δεν θα το πράξετε, η χρήση, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή, η προβολή, η δημόσια εκτέλεση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η ανάστροφη μηχανίκευση ή αποσυμπίληση, η αποσυμβολομετάφραση, η διανομή, η αδειοδότηση, η μεταφορά, η πώληση,  η αντιγραφή, η ανάρτηση, η εισαγωγή σε βάση δεδομένων, η μεταφόρτωση, η μετάδοση ή η τροποποίηση του Υλικού Αποκλειστικής Εκμετάλλευσης ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε μέσον, μέθοδο ή διαδικασία που είναι γνωστή σήμερα ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον. Η τροποποίηση του υλικού που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα και η χρήση του υλικού αυτού για οποιονδήποτε άλλον σκοπό αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και των άλλων δικαιωμάτων κυριότητάς μας. 

Αξιώσεις Σχετικά με την Παραβίαση Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Κοινοποίηση. Εάν είστε κάτοχος ή εκπρόσωπος πνευματικών δικαιωμάτων, και πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή άλλο περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική κοινοποίηση, δυνάμει του νόμου Digital Millennium Copyright Act («DMCA») παρέχοντας στον Εκπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων μας, εγγράφως, τα ακόλουθα (για περαιτέρω λεπτομέρειες βλέπε 17 U.S.C 512(c)(3).

  • Τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου ή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος, το οποίο φέρεται ότι έχει παραβιασθεί·
  • Τον προσδιορισμό του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο φέρεται ότι έχει παραβιασθεί, ή, σε περίπτωση που μία μεμονωμένη κοινοποίηση καλύπτει πολλαπλά έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, τον ενδεικτικό κατάλογο των έργων αυτών·
  • Τον προσδιορισμό του υλικού που φέρεται ότι παραβιάζει ή αποτελεί αντικείμενο δραστηριοτήτων παραβίασης και το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ή η πρόσβαση στο οποίο πρέπει να ανασταλεί, καθώς και ευλόγως επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το εν λόγω υλικό·
  • Ευλόγως επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου, και, εάν υπάρχει, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας·
  • Μια δήλωση εκ μέρους σας που να βεβαιώνει την πεποίθησή σας ότι η επίμαχη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπο αυτού, ή τον νόμο· και
  • Μια δήλωση, επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες της ανωτέρω κοινοποίησης είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιασθεί.

Ο εξουσιοδοτημένος εξ υμών Εκπρόσωπος Πνευματικών Δικαιωμάτων που παραλαμβάνει τις κοινοποιήσεις αξιώσεων παραβίασης είναι: DMCA Agent c/o L’Oreal USA Legal Department, 575 Fifth Avenue, New York, NY 10017· εναλλακτικά, στείλετε email στο [email protected], βάζοντας ως θέμα E-mail «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/Όροι Χρήσης». Διευκρινίζουμε ότι μόνο οι κοινοποιήσεις που αφορούν στον νόμο DMCA πρέπει να αποστέλλονται στον Εκπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων· για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, σχόλια, αιτήματα τεχνικής υποστήριξης, και κάθε άλλου είδους επικοινωνία, θα πρέπει να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση πελατών. Αναγνωρίζετε ότι, εάν δεν συμμορφωθείτε με όλες τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, η κοινοποίηση που θα υποβάλετε βάσει του νόμου DMCA ενδέχεται να μην είναι έγκυρη. 

Μετά την παραλαβή της αξιώσεως παραβίασης, θα επεξεργαστούμε και θα διερευνήσουμε το αίτημά σας, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα δυνάμει του νόμου DMCA και των υπολοίπων εφαρμοστέων νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων. Άμα τη παραλαβή των κοινοποιήσεων που πληρούν ή κατ’ ουσίαν πληρούν τους όρους του νόμου DMCA, θα ενεργήσουμε πάραυτα όπως ανασταλεί η πρόσβαση σε ή αφαιρεθεί οποιοδήποτε υλικό φέρεται ότι αποτελεί παραβίαση ή αντικείμενο δραστηριοτήτων παραβίασης, και θα ενεργήσουμε πάραυτα όπως ανασταλεί η πρόσβαση σε ή αφαιρεθεί κάθε αναφορά ή σύνδεσμος σε υλικό ή δραστηριότητα που φέρεται ότι αποτελεί παραβίαση ή αντικείμενο δραστηριοτήτων παραβίασης. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα, ώστε ο χρήστης να ειδοποιηθεί άμεσα σχετικά με την αφαίρεση του εν λόγω υλικού ή τη αναστολή της πρόσβασης σε αυτό. 

Αντικοινοποίηση. Εάν πιστεύετε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που αφαιρέθηκε (ή που δεν είναι πλέον προσβάσιμο) δεν αποτελεί παραβίαση, ή ότι σας έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, από τον εκπρόσωπο αυτού, ή δυνάμει του νόμου, για την ανάρτηση και χρήση του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη, μπορείτε να στείλετε στον Εκπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων έγγραφη αντικοινοποίηση με τα ακόλουθα στοιχεία: 

  • Τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας·
  • Τον προσδιορισμό του περιεχομένου που έχει αφαιρεθεί ή που δεν είναι πλέον προσβάσιμο, καθώς και την τοποθεσία στην οποία εμφανιζόταν το εν λόγω περιεχόμενο πριν αφαιρεθεί ή πριν απενεργοποιηθεί η πρόσβαση σε αυτό·
  • Μια δήλωση, επί ποινή ψευδορκίας, που να βεβαιώνει την πεποίθησή σας ότι το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε λανθασμένα ή λόγω εσφαλμένης ταυτοποίησής του· και
  • Το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μια δήλωση με την οποία να αποδέχεσθε τη δικαιοδοσία του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, και μια δήλωση ότι δέχεσθε την επίδοση του εγγράφου από το πρόσωπο που υπέβαλε την κοινοποίηση της προσαπτόμενης παραβίασης.

Εάν η αντικοινοποίηση που θα παραληφθεί από τον Εκπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων είναι ορθή, μπορούμε να αποστείλουμε αντίγραφο της αντικοινοποίησης στον αρχικό καταγγέλλοντα, ενημερώνοντάς τον ότι θα επαναφέρουμε το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε ή ότι θα παύσουμε την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό εντός 10 εργάσιμων ημερών. Εάν ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός μας δεν λάβει κοινοποίηση εκ μέρους του αρχικού καταγγέλλοντος σχετικά με την υποβολή αγωγής για την έκδοση δικαστικής απόφασης εναντίον του παρόχου, του μέλους ή του χρήστη του περιεχομένου, μπορούμε να επαναφέρουμε το καταργημένο περιεχόμενο ή να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση σε αυτό, εντός 10 έως 14 εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή της αντικοινοποίησης από τον Εκπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Εάν είστε κατ’ επανάληψη παραβάτης, διατηρούμε το δικαίωμα, όταν το απαιτούν οι συνθήκες, να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε ή κάθε δικτυακό τόπο των εταίρων μας. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρήστης είναι κατ’ επανάληψη παραβάτης, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για να επικοινωνήσετε με τον Εκπρόσωπο Πνευματικών Δικαιωμάτων και να παράσχετε επαρκείς πληροφορίες, ώστε να εξακριβώσουμε την κατ’ επανάληψη παράβαση του εν λόγω χρήστη.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ενδέχεται να μπορείτε να μεταβείτε σε Ιστοτόπους, υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων μερών στο Διαδίκτυο μέσω της Ιστοσελίδας, ενώ Ιστότοποι, υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων μερών ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς την Ιστοσελίδα (σωρευτικά, «Συνδεδεμένοι Ιστότοποι»). Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη διαφήμιση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή κάθε άλλο υλικό οποιουδήποτε τέτοιου Συνδεδεμένου Ιστοτόπου, ή οποιουδήποτε πρόσθετου συνδέσμου που εμπεριέχεται σε αυτούς, και η συμπερίληψη συνδέσμων προς αυτούς τους Συνδεδεμένους Ιστοτόπους στις Ιστοσελίδες μας δεν συνεπάγεται την εκ μέρους μας επιδοκιμασία ή έγκριση οποιουδήποτε υλικού περιέχεται ή είναι προσβάσιμο μέσω των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν ή προκαλούνται από τη δημιουργία ή τη χρήση των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων ή από τις πληροφορίες ή το υλικό στο οποίο αποκτάται πρόσβαση μέσω των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων.

ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ-ΕΜΠΟΡΟΙ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να παραγγείλετε και να παραλάβετε προϊόντα, πληροφορίες και υπηρεσίες από επιχειρήσεις που δεν τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό μας. Η αγορά, η πληρωμή, η εγγύηση, η παράδοση, η συντήρηση και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με τα εμπορεύματα, τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες, και τις απόψεις ή τις συμβουλές που παραγγέλνετε ή που λαμβάνετε από τις εν λόγω επιχειρήσεις, αφορά αποκλειστικώς εσάς και τις επιχειρήσεις αυτές. Δεν επιδοκιμάζουμε και δεν προσφέρουμε ουδεμία εγγύηση για τέτοιου είδους προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες, και δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα των εν λόγω πληροφοριών ή για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν ευθυνόμαστε ούτε μετέχουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τόσο στην παρακολούθηση των όποιων συναλλαγών μεταξύ υμών και των τρίτων παρόχων των εν λόγω προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών, όσο και στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των συναλλαγών σας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ, ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ άλλες ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ενδέχεται να προβάλλουμε διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες τρίτου μέρους στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με κοινές προωθητικές ενέργειες, χορηγίες και άλλες παρεμφερείς συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Δεν υποστηρίζουμε, δεν επιδοκιμάζουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για την ασφάλεια, την ποιότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα ή τη νομιμότητα των οποιωνδήποτε τέτοιου είδους διαφημιζόμενων αγαθών ή υπηρεσιών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μπορεί να προσκληθείτε ή να σας ζητηθεί να παρευρεθείτε σε εκδηλώσεις των οποίων είμαστε χορηγοί ή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από άλλα μέλη και χρήστες της Ιστοσελίδας και οι οποίες δεν σχετίζονται με κανέναν τρόπο με εμάς (σωρευτικά, «Εκδηλώσεις»). Η συμμετοχή σε οποιεσδήποτε Εκδηλώσεις γίνεται με δική σας ευθύνη και αποδέχεσθε ότι εμείς, οι θυγατρικές, οι εκπρόσωποι, και τα στελέχη, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί μας απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη και ζημία έναντι κάθε αξίωσης, αγωγής, απαίτησης, υποχρέωσης, εξόδου και δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν τραυματισμού ή θανάτου δικού σας ή των ανήλικων τέκνων ή των κηδεμονευομένων σας ως αποτέλεσμα της παρουσίας στις Εκδηλώσεις ή της συμμετοχής σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες στις εν λόγω Εκδηλώσεις.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας λογισμικό προς λήψη ή χρήση. Το εν λόγω λογισμικό θα υπόκειται στους όρους της σύμβασης άδειας χρήσης που το συνοδεύει. Εάν δεν σας παρασχεθεί άδεια χρήσης μαζί με το λογισμικό, τότε η ακόλουθη άδεια, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, διέπουν τη χρήση του λογισμικού αυτού. Σας παραχωρούμε προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, περιορισμένη άδεια για να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε οποιονδήποτε μεμονωμένο υπολογιστή. Το λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους και συμβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, και ανήκει σε εμάς ή στους προμηθευτές μας. Απαγορεύεται: (α) η αντιγραφή, η πώληση, η αναδιανομή, η ενοικίαση, η εκμίσθωση ή η άλλου είδους μεταβίβαση του λογισμικού ή οποιουδήποτε εκ των περιορισμένων δικαιωμάτων που σας εκχωρούνται κάτωθι· (β) η ενσωμάτωσή του, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλο προϊόν· (γ) η ανάστροφη μηχανίκευση, η αποκρυπτογράφηση, η αποσυμπίληση ή η αποσυμβολομετάφραση του λογισμικού, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσπάθεια ανάκτησης του πηγαίου κώδικα ή των υποκείμενων εννοιών ή αλγορίθμων του λογισμικού ή τμήματος αυτού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης οποιασδήποτε εφαρμογής ή μικροεφαρμογής (εκτός εάν προβλέπεται ρητώς από τον νόμο)· (δ) η εξαγωγή, η επανεξαγωγή, η μεταφορά ή/και η διάθεση του λογισμικού, των σχετιζόμενων με αυτό τεχνολογιών ή των προϊόντων αυτού, για οποιαδήποτε απαγορευμένη τελική χρήση, ή σε οποιαδήποτε απαγορευμένη χώρα, οντότητα ή πρόσωπο (ανεξαρτήτως τοποθεσίας), χωρίς την κατάλληλη άδεια από τις ΗΠΑ ή/και την αλλοδαπή κυβέρνηση· (ε) η τροποποίηση, η μετάφραση, η προσαρμογή ή η δημιουργία παράγωγων έργων από το λογισμικό ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η αφαίρεση των ειδοποιήσεων ιδιοκτησίας του λογισμικού. Απαγορεύεται να εξουσιοδοτήσετε ή να βοηθήσετε τρίτο μέρος να πράξει οτιδήποτε από τα προαναφερθέντα στην παρούσα παράγραφο. 

Μπορούμε να ελέγχουμε αυτόματα και να αναβαθμίζουμε την έκδοση του λογισμικού σας, ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση και τις δυνατότητές της. Εάν απενεργοποιήσετε το λογισμικό κατά τη διάρκεια μιας αυτόματης ενημέρωσης, ή εάν παρέμβετε με άλλον τρόπο στην εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, το λογισμικό ενδέχεται να καταστραφεί ή/και να πάψει να λειτουργεί.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ, ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΜΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ) ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΞΗΣ: (i) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Ή ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ· ΚΑΙ (ii) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ή ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ. ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΜΙΑΣ ΑΠΟΨΗΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΝ. 

ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: (1) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή (2) ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΛΟΠΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ, ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ: (1) ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΙΟΥΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ Η ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ· Ή (2) ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ Η ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 


ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΤΕ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να προασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη εμάς, τη μητρική εταιρεία, τις θυγατρικές και τους εταίρους μας, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αναδόχους και τους προμηθευτές, έναντι κάθε αξίωσης, υποχρέωσης, ζημίας, απώλειας, εξόδου και δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από ή σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας, τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός ή μέσω της Ιστοσελίδας, τη μεταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη ή άλλου υλικού από εσάς ή από χρήστες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς, την παραβίαση του Υλικού Αποκλειστικής Εκμετάλλευσης, ή την οποιαδήποτε παραβίαση εκ μέρους σας των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε άλλης πολιτικής που αναρτάται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα και ισχύει για τη χρήση αυτής. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναλαμβάνουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και διευθέτηση για οποιοδήποτε ζήτημα επιφέρει αποζημίωση εκ μέρους σας, περίπτωση στην οποία συμφωνείτε ότι θα βοηθήσετε και θα συνεργαστείτε μαζί μας για την αξίωση των όποιων διαθέσιμων υπερασπιστικών μέσων.

Περιορισμός ευθύνης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΕΩΝ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΙΣ ΣΠΑΤΑΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ: (i) ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ, Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ· Ή (ii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ) ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ, Ή ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΤΟΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ, Ή Η ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΟΧΕΙΣ ΥΜΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΟΙ Ή ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΤΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ (ΕΤΣΙ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΣΑΣ. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΜΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.. 

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, να διαγράψουμε το προφίλ σας και οποιαδήποτε πληροφορία έχετε αναρτήσει στην Ιστοσελίδα ή/και να σας απαγορεύσουμε τη χρήση ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα (ή σε οποιοδήποτε τμήμα, πεδίο ή λειτουργία της Ιστοσελίδας), για οποιονδήποτε λόγο ή άνευ λόγου, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, με ή χωρίς πρότερη ειδοποίησης, και με άμεση ισχύ, κάτι που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατάσχεση και καταστροφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς και τις δραστηριότητές στην Ιστοσελίδα. Εάν θέλετε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην Ιστοσελίδα. Τυχόν τέλη που καταβάλλονται σύμφωνα με το παρόν δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση τερματισμού, θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων στις οποίες θα έχετε προβεί, καθώς και από τις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης και τους περιορισμούς της ευθύνης. Επιπλέον, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτο μέρος για τυχόν τερματισμό της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ· ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η λειτουργία και η διαχείριση της Ιστοσελίδας πραγματοποιούνται στα γραφεία μας στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μολονότι καλούμε ανθρώπους από όλα τα μέρη του κόσμου να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα, οι επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι η Ιστοσελίδα, και όλες οι δραστηριότητες που διατίθενται εντός και μέσω αυτής, διέπονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Δεν διατεινόμαστε ότι το υλικό της Ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Τα πρόσωπα που επιλέγουν να επισκεφθούν την Ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν την ευθύνη της συμμόρφωσης με τους τοπικούς νόμους, εφόσον και στον βαθμό που αυτοί είναι εφαρμοστέοι. 

Συμφωνείτε ότι οι νόμοι της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξαιρουμένων των κανονισμών περί σύγκρουσης του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και οποιαδήποτε άλλη πολιτική δημοσιεύεται κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα και αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας, διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η χρήση της Ιστοσελίδας μπορεί να υπόκειται και σε άλλους τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους. Συμφωνείτε ρητώς ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή επίλυση διαφοράς εναντίον υμών (ή οποιουδήποτε εκ των εταίρων μας), ή σχετιζόμενη καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ανήκει στα δικαστήρια της Κομητείας της Νέας Υόρκης, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, και, επιπλέον, συμφωνείτε με και αποδέχεσθε ρητώς την άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Κομητείας της Νέας Υόρκης, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοιου είδους διαφορά και συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης έναντι υμών, των εταίρων, των θυγατρικών, των υπαλλήλων, των αναδόχων, των στελεχών, των διευθυντών, των παρόχων τηλεπικοινωνιών και των παρόχων περιεχομένου. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΞΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΟΥ ΗΓΕΙΡΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΓΩΓΗ. 

Η έντυπη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων και οποιασδήποτε γνωστοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες, με βάση ή σε σχέση με τους Όρους και Προϋποθέσεις, στον ίδιο βαθμό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για άλλα επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία τα οποία δημιουργούνται και τηρούνται εκ αρχής σε έντυπη μορφή. 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη μόνη συμφωνία μεταξύ υμών και ημών σε ό,τι αφορά την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο Χρήστη, και υπερισχύουν όλων των μεταξύ μας προηγούμενων και τρεχουσών επικοινωνιών και προτάσεων (είτε προφορικών, είτε γραπτών ή ηλεκτρονικών) αναφορικά με τα εν λόγω ζητήματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θεωρηθεί μη εφαρμόσιμη ή άκυρη, η διάταξη αυτή θα περιοριστεί στον ελάχιστο αναγκαίο βαθμό ή θα εξαλειφθεί, έτσι ώστε οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις να παραμένουν εκτελεστοί και σε πλήρη ισχύ. Η αδυναμία ενός εκ των μερών να ασκήσει, καθ'οιανδήποτε άποψιν, οποιοδήποτε δικαίωμα που προβλέπεται στο παρόν δεν πρέπει να θεωρηθεί παραίτηση από κανένα περαιτέρω δικαίωμα. Καμία αντιπροσωπεία, σύμπραξη, κοινοπραξία, ή σχέση εργασίας δεν δημιουργείται ως αποτέλεσμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, και κανένα μέρος δεν έχει ουδεμία εξουσία να δεσμεύσει το έτερο μέρος. 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, όλες οι κοινοποιήσεις δυνάμει των Όρων και Προϋποθέσεων θα διατυπώνονται εγγράφως, και θα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί δεόντως, όταν παραδίδονται προσωπικώς ή αποστέλλονται μέσω συστημένης αλληλογραφίας, κατά την παραλαβή του σχετικού αποδεικτικού· όταν διαβιβάζονται μέσω φαξ ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραλαβής· ή την επόμενη ημέρα μετά την αποστολή, εάν αποστέλλονται με παράδοση επόμενης ημέρας από αναγνωρισμένη υπηρεσία ταχυμεταφορών. 

Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μιας εκ των μεθόδων που περιγράφονται στη σελίδα Επικοινωνήστε Μαζί Μας, ή στέλνοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 39A, Νέα Ιωνία, 14234, Αθήνα, Ελλάδα. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να γνωστοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω γενικής ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα, ή με γραπτή ανακοίνωση που παραδίδεται είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στα αρχεία μας. 

Η τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2013.

 

Select a location

Select a language